TRACTAMENT DE DADES PERSONALS TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

 
Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (en endavant, «“Fundació Bancària “la Caixa”»), amb domicili a la plaça de Weyler, 3, 07001 Palma (Illes Balears).
 
Tipus de dades personals que es tractaran
- Totes les que vostè ens faciliti en fer la sol·licitud, consulta o compra o en el moment de contractar el servei que li interessi.
- Les dades addicionals que ens faciliti durant la tramitació i gestió de la sol·licitud, el servei, la consulta o la compra, com també les relacionades amb els tractaments de dades que es descriuen en aquest document sempre que ens n’hagi donat el consentiment o al tractament del qual estem d’alguna manera legitimats d’acord amb la normativa vigent.
- Dades personals que ens aporti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació per gestionar la sol·licitud, el servei, la consulta o la compra. Aquestes dades depenen de la seva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació i política de privacitat de la xarxa social o aplicació esmentada. 
 
Garanteix que indica només dades personals certes i actualitzades.
 
Tractament amb finalitat de gestió
La Fundació Bancària ”la Caixa” tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, el servei, la consulta o la compra que vostè faci, la qual cosa inclou, entre altres, els tractaments específics següents:
- Els que calgui per complir les nostres obligacions derivades de la sol·licitud, servei, consulta o compra que faci.
- L’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, d’informació no promocional necessària perquè pugui accedir o beneficiar-se de la sol·licitud, servei, consulta o compra esmentats.
- L’anàlisi i el tractament de la informació que resulti d’enquestes de satisfacció o de les interaccions que faci amb la Fundació Bancària ”la Caixa”, derivades de la seva activitat particular, per gestionar de manera més eficient la sol·licitud, el servei, la consulta o la compra.
 
La Fundació Bancària ”la Caixa” està legitimada per al tractament de dades personals esmentat si és necessari per complir el què vostè ens demana.
 
Tractament amb finalitats regulatòries
La Fundació Bancària ”la Caixa” també tractarà les dades personals que siguin necessàries per complir les seves obligacions legals i/o regulatòries, com les que estableix la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme o la normativa tributària, per al qual està legitimada. De la mateixa manera, les seves dades es poden comunicar a administracions públiques i a autoritats de control espanyoles i europees, per al compliment de les obligacions legals i/o regulatòries que li resultin exigibles.
 
Tractament amb finalitats de comunicació sobre activitats similars
La Fundació Bancària ”la Caixa” també tractarà les dades per enviar, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions sobre programes, activitats o serveis similars als quals vostè ens sol·licita.
Es pot oposar a rebre aquesta mena de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a dpd@fundacionlacaixa.org o adreçant una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades. 
El tractament de les seves dades personals per enviar informació relacionada amb la seva sol·licitud, servei, consulta o compra, o sobre programes, activitats o serveis similars als que vostè sol·licita, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.
 
Consentiment per al tractament amb finalitats de comunicació sobre altres activitats de la nostra entitat
Si selecciona l’opció de rebre informació d’altres activitats de la nostra entitat, CONSENT EXPRESSAMENT que la nostra entitat li pugui enviar comunicacions i informació, fins i tot per mitjans electrònics, sobre les activitats de la Fundació Bancària ”la Caixa” en els àmbits social, cultural, educatiu, científic o de recerca. 
Si vostè consent rebre aquestes comunicacions, el seu consentiment inclou que la nostra entitat pugui elaborar el seu perfil personal per enviar-li informació sobre les activitats anteriors de manera personalitzada i ajustada. El perfil personal s’elabora d’acord amb les preferències que vostè ens manifesti durant la seva relació amb l’entitat, les activitats en les quals participi, les seves diverses interaccions i intercanvis d’informació amb l’entitat i la informació disponible a internet i a les xarxes socials d’acord amb la seva configuració de privacitat.
El tractament de les dades personals per enviar-li comunicacions sobre altres activitats de la nostra entitat està legitimat pel consentiment de data més recent que hagi atorgat. Si vol que li deixem d’enviar aquesta mena de comunicacions, pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment enviant una sol·licitud a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, a l’adreça postal o electrònica indicada. Aquesta revocació no afecta la licitud dels tractaments efectuats anteriorment a la revocació, i pot comportar que la Fundació Bancària ”la Caixa” no pugui dur a terme o complir la sol·licitud, el servei, la consulta o la compra o que estigui afectada per aquesta revocació.
 
Decisions individuals automatitzades
La Fundació Bancària ”la Caixa” no adopta decisions que el puguin afectar significativament basades únicament en el tractament automatitzat de dades. Tots els processos de presa de decisions de la nostra entitat relacionades amb les seves sol·licituds, consultes o compres es fan amb intervenció humana.
 
Cessions de dades personals a tercers
La Fundació Bancària ”la Caixa” no fa cessions de dades a tercers sense obtenir-ne prèviament el consentiment, excepte les que siguin necessàries per complir les obligacions legals a les quals la Fundació Bancària ”la Caixa” estigui subjecta en cada moment per la seva naturalesa i activitat.
 
Transferències internacionals de dades
La nostra entitat té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea. La contractació d’aquests serveis compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, i aplicant a la transferència de dades les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.
Per a més informació sobre les garanties a la privacitat, es pot adreçar al delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen.
 
Drets
Vostè pot retirar el consentiment atorgat, com també exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
 
Delegat de Protecció de Dades
Per a més informació sobre les garanties a la seva privacitat, vostè pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça següent: avinguda Diagonal, 621 - 629, 08028 Barcelona, o a l’adreça electrònica dpd@fundacionlacaixa.org
 
Reclamacions 
Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o aquest consentiment, pot presentar una reclamació:
- Al nostre delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen.
- Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà de la seva seu electrònica o la seva adreça postal.
 
Conservació de dades 
Les seves dades personals es conserven mentre es mantingui la relació amb la Fundació Bancària ”la Caixa” i, després que acabi aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tracten amb l’únic efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Quan hagin acabat els terminis de prescripció esmentats, les dades s’eliminaran o, alternativament, s’anonimitzaran.